Jan Paluchník

Jan Paluchník

Nové Město nad Metují - Spy
Na Drahách 37, 549 01 Spy

e-mail: gio.p@seznam.cz
mob: 775 157 748
zde se nachází odkaz na stránky e-shopu s vybraným kvalitním nářadím pro hasiče
Protože je mě líto vymazat všechny již neaktuální informace a fotografie založil jsem tyto stránky kde se budu snažit vše archivovat.

HASIČI SPY založeno 1875/1876

VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ SPOLEK PROTI OHNI SE SÍDLEM VE SPY založeno 1871 - 1897

Historie sboru

/sbor Sv.Jiří/
Představenstvo Místního sboru ve Spech (1875) bylo zároveň vrchním představenstvem později zvaným župním a nesl název Dobrovolný hasičský sbor vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni. Hasičský sbor ve Svatém Jiří a ostatních filiálních sborech nesl název Místní sbor dobrovolného hasičského sboru vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni politického okresu Rychnovsko-Novoměstského nad Metují ve Svatém Jiří. Filiální sbory čerpaly veškeré poučení z věstníku a žádné zápisy o schůzích nekonaly. Roku 1876 byl ustaven hasičský stejnokroj, ke kterému župa, později Albrechtická, užívala čapky poděbradky. Veškeré režijní výdaje, spojené s údržbou stříkačky a příslušenstvím, měly býti hrazeny z finančních prostředků přidělených vesnic v poměru výše přímé daně.

/sbor Bohdašín/
Takto zřízený sbor trval až do konce ledna roku 1887, kdy vstoupil do Dobrovolného hasičského sboru vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni politického okresu Rychnovsko - Novoměstského se sídlem ve Spech. Ten zapůjčil našemu sboru dostatek hasičské výzbroje a výstroje. Zároveň byly přijaty stanovy tehdejšího velesboru Sepského a byla provedena volba představenstva sboru. V tomto roce (1887) se sbor poprvé zúčastnil sjezdu veřejného cvičení župy Sepské
v Trnově.

/sbor Vračovice – Orlov/
Dne 9. června 1895 bylo svoláno obecní zastupitelstvo a byla podepsána smlouva se spolkem proti ohni ve SPY, a tím byl založen „Dobrovolný Požární Sbor Vračovice – Orlov“. V srpnu 1895 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Smejkal Praha a dále od téže firmy zakoupena výzbroj pro 20 mužů. Stříkačka stála 1100 zlatých. Na tento obnos složilo členstvo 470 zlatých a 30 zlatých poslal hrabě THURN TAXIS. 600 zlatých půjčil spolek – proti ohni ve SPY.

/sbor Lipovka/
V roce 1895 převzala lipovská obec od požární pojišťovny ve Spy pro sbor stříkačku a výzbroj. Až do roku 1898 byl sbor členem župy Albrechtické ve Spy.

/sbor Kostelecká Horka/
25. 3. 1884 byl založen sbor dobrovolných hasičů Kostelecké Horky, byla podepsána smlouva mezi sborem a Vzájemně pojišťovacím spolkem proti ohni se sídlem v obci Spy u Nového Města nad Metují. Do obce byla dodána dvoukolová vozová stříkačka pravděpodobně francouzského typu, která byla vyrobena v roce 1882 a na svou dobu byla vysoce moderní. Pořizovací cena činila 1 101 zlatých 27 krejcarů. V ceně bylo 12 cvičných oděvů z anglické příze pro mužstvo, opasky, karabiny, sekyry, přilby, 3 žebříky a výstroj pro velitele, náměstka a trubače. V roce 1884 bylo pro stříkačku zřízeno nehořlavé skladiště a sborová pokladna. Sbor měl tehdy 19 členů zakládajících a 9 přispívajících.

/Habřina/
Zdejší sbor byl založen v roce 1886 na základě schůze obecního zastupitelstva, které se uskutečnilo po požáru domu. První ruční čtyřkolovou stříkačku dodala pojišťovna ve Spy za obnos 888 zlat.


/sbor Mokré/
Roku 1876 založen v Mokrém po příkladu jiných řádný sbor hasičský čítající as 40 členů. Ze Spy dostal spolek od spolku pojišťovacího velkou stříkačku a jiné hasicí přístroje, jakož i stejnokroj. V roce 1878 vystavena kulna pro stříkačku. V tomtéž roce bylo zde jenerální hasičské cvičení, kterému bylo přítomno 313 lidu a sice spolky ze:
1.   Spy
2.   Nahořan
3.   Pohoře
4.   Ohnišova
5.   Libřic
6.   Domašína u Černíkovic
7.   Bolehoště
8.   Častolovic
9.   Brzic
10. Dolan
11. Čestic a
Deputace od sv. Jiří

/sbor Vršovka/
V roce 1950 zúčastnil se sbor okrskového cvičení ve Spech, kde byl hodnocen jako nejlepší. /Vršovka/

července 1881 - účast na velké slavnosti ve Spy u Nového Města nad Metují. Přítomno 1600 krojovaných hasičů. /Anály Častolovice/¨

/Lipovka/
Ustavující valná hromada Sboru dobrovolných hasičů v Lipovce byla konána 18. srpna 1885. Po proslovu starosty obce p.Jana Čižinského, přihlásilo se 22 činných členů. Prvním velitelem byl zvolen pan Josef Dusil, jeho náměstky pan Alois Vaníček a pan Jan Čižinský. Členy se stali např.: pánové František Pavel, Jan Hovorka, František Charvát, František Klapal. Postupem doby přicházeli do sboru další členové. Někteří již v útlém věku, jako Jan Lorenc v 8 letech, František Klapal v 10 letech.V roce 1895 převzala lipovská obec od požární pojišťovny ve Spy pro sbor stříkačku a výzbroj. Až do roku 1898 byl sbor členem župy Albrechtické ve Spy.

Ohnišov/
Za starostování Jos. Linharta č. 8 byl v naší obci zásluhou
téhož zřízen „Dobrovolný hasičský sbor“. V ustavující schůzi za jeho předsednictví dne 21. května 1878 v sále Ant. Sedláčka č. 95, přihlásilo se 64 členů. Byly provedeny ihned volby, které řídil do schůze se dostavivší Frant. Jakubský - účetní „Vzájemně pojišťovacího spolku ve Spy“. Zvoleni byli: Jos. Linhart starosta obce velitelem sboru, Karel Martinek - zedník č. 53 jeho náměstkem, Jos. Kárník č. 92 jako výbor. Nová stříkačka nám byla do stálého používání propůjčena „Vzájemně pojišťovacím spolkem ve Spy“, kterou hasičský sbor později v r. 1925 koupil za 600 Kč. Ve schůzi
byl všem členům rozdán „cvičební řád“ a „návod v zacházení se stříkačkou“. Téhož roku vystavěna nákladem obce kolna pro stříkačku na parc.č. 66 proti čp. 39, stála 270 zl.

/Tisová/
O dva roky později,
tedy v roce 1879, byl založen Sbor dobrovolných
hasičů v Tisové. Již po roce čítal 77 mužů a 6 žen.
Všechny tyto informace a mnohé další máme doloženy
ve Věstníku vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni
se sídlem ve Spy. Velmi aktivním dopisovatelem byl
první zvolený velitel tisovského sboru Jan Cejp.
Dne 12. června 1879 byla první ustavující valná hromada
sboru v Tisové, kde do funkce starosty
a zároveň velitele sboru byl zvolen Jan Cejp z č.p. 4

Obec naše slavila dne 12. července 1885 slavnost
velice památnou a významnou, totiž svěcení praporu.
K slavnosti této pozvány byly sbory počtem 34 spolků,
jakož i vynikající osobnosti z Vys. Mýta a starostové
okolních obcí. Také ze Spy slavnost navštívil předseda
pojišťovací společnosti a generální velitel pan Václav
Vojnar a účetní této společnosti pan František Jakubský,
jimž vyjel v sobotu odpoledne místní velitel pan
Jan Cejp do Chocně naproti, co zatím sbor náš vzácné
tyto hosty před obcí očekával. Večer pak za všeobecného
osvětlení a střelby z hmoždířů uspořádal průvod
s lampiony.

/Litětiny/
Žádost o stříkačku byla podána, Vzájemně pojišťovacímu spolku proti ohni okresu Rychnovsko – Novoměstskému n/ M se sídlem ve Spy, dne 14. července 1894. Projednána byla 11. září t. r. , kde navrženo bylo žádosti vyhověti, až bude nějaká stříkačka k dispozici. V krátké době bude dvoukolová stříkačka k dispozici, kdyby tu obecní zastupitelstvo hodlalo poříditi, ustanovila správní rada, že by stříkačku s výzbrojem za příspěvek 100 zlatých zapůjčila.Pro případ, že by obecní zastupitelstvo raději čtyřkolovou stříkačku sobě opatřilo, ustanovila spr. rada stroj takový zakoupit a obci za příplatek 500 zlatých zapůjčit.Kde by pak obec společnou majitelkou se spolkem byla.
Zakoupen byl roku 1896.

/Hořiněves/
Založen již v roce 1883, kdy starostou obce byl Josef Řehák. Hasičský sbor byl založen za přispění obce a vzájemně pojišťovací společnosti ve Spy. Od společnosti pojišťovací byla spolku propůjčena čtyřkolová stříkačka vozní a r.1884 došla sboru plná výzbroj od firmy J.Smekal v Praze.Prvním velitelem byl zvolen Jan Pražák, rolník.
Vybráno ze sborové kroniky:
Protokol:
Sepsaný při řádné valné hromadě, která se konala dne 31.prosince 1903 o 8.hodině večerní v místnoti br. Josefa Stárka v přítomnosti 22. členů.
Jednání:
1)Čtení a schválení protokolu z minulé schůze. Po přivítání členů p.velitelem Jos.Dvořákem a přečten protokol jednatelem a od všech za správný vyznán a podepsán.
2)Na to předložilo velitelstvo účty za rok 1903 a sice předčítá jednatel podrobné položky účtu pokladničního, rozvážný jako i účet ztráty a zisku. Veškeré účty byly přítomným členstvem jednohlasně schváleny.
3)Dále jednáno o plesu hasičském. Po delší debatě usneseno by ples se odbýval v neděli , dne 24 ledna 1904. Hudbu uvolil se obstarati p.podvelitel a sice šmytcovou, nejméně 12mužů. Dekoraci v sále uvolují se obstarati mladší členové sboru. Vstupné usneseno jak obyčejně bývá pro pána 1K., dámu 60h., členové místního sboru mají s jednou dámou poloviční vstupné. Pozvánky přiměřený počet, slušné, obstará jednatel, pozvánky roznesou po okolních blízkých obcích členové sboru zdarma, na čež se uvolují. Sál propůjčí zdarma p.náměstek bratr Stárek, vytopení sálu, povolení a s.d.zařídí též za mírnou náhradu.
4)Na to p.velitel oznamuje, že dosavadní člen br.Jos. Matuška dobrovolně vystupuje ze sboru, což všichni k vědomosti béřou
5)Valné návrhy. Jelikož nikdo žádný nehlásil, prohlašuje velitel schůzi za ukončenou.
Podepsán: Jos.Dvořák, Jos.Macháně, Zákravský, Václ.Michl, Víděl, Stárek, Matuška, Karel Blažek, Al.Minařík, V.Franc, Jan Houser, Karel Trchlek, Jan Matouš, Ant.Syrovátko, V.Ducháč, Jos.Štěpán, V. Lukášek, Matěj Dvořák, Jan Dvořák...
1881 SPY

1881 SPY

svěcení praporu hasičské župy Spy

 

Rodokmen prvního velitele sboru dobrovolných hasičů ve Spy (1875-1891)

 

Václava Vojnara

 

Generálního velitele hasičské župy politického okresu  Rychnovsko-Novoměstského nad Metují, (1875-1891)

 (roku 1896 označena župa č.81 a 1897 se stěhuje do Albrechtic v Orl.h.)

Předsedy Vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni (od r. 1871-1891)

 

 


 1875

 

 

manžel

manželka

jméno

Václav Vojnar

Františka Kolcová - Vojnarová

narození

25. května 1841 Spy (město Nové Město nad Metují)

31. března 1855 Černilov (obec Černilov)

úmrtí

Bohuslavice (obec Bohuslavice)

Bohuslavice (obec Bohuslavice)

rodiče

   Václav Vojnar 
* Spy 1

   Anna Hanušová 
* Lhota 26

   Václav Kolc 
* 27. července 1828 Doubravice u České Skalice (obec Rychnovek)
† 9. března 1864 Černilov (obec Černilov)
∞ 24. listopadu 1851 Černilov (obec Černilov)
 [RODINA] 
   Marie Beková - Kolcová - Cejnarová 
* 28. září 1828 Libřice (obec Libřice)
† 5. ledna 1908 Králova Lhota (obec Králova Lhota)

další partneři

   Barbora Dusilová      
* 1844 Slemeno 20
† 9. ledna 1873 Spy 1
∞ březen 1861 
do 9. ledna 1873 

 

děti

 

dítě

 

partneři

1.

Emilie Františka Vojnarová

* 7. dubna 1876 Spy (město Nové Město nad Metují)

 

2.

Václav František Vojnar

* 17. dubna 1878 Spy (město Nové Město nad Metují)

 

3.

Alois Vojnar

* 20. března 1891 Bohuslavice (obec Bohuslavice)

   Růžena Kropáčková - Vojnarová [RODINA] 
* 3. ledna 1895 Skochovice (město Nový Bydžov)
∞ 3. června 1918 Litoměřice (město Litoměřice)

Hasiči ve Spech, jsou jedním z nejstarších sborů v našem kraji.
Roku 1870 byl založen "Vzájemně pojišťovací spolek" proti ohni politického okresu Rychnovsko - Novoměstského se sídlem ve Spy
u Nového města nad Metují.
Po schválení stanov a běžných formalit ujal se roku 1872 předsednictví Václav Vojnar z nevelké vesničky Spy u Nového Města nad Metují. Spolek nabyl velkého zájmu u českého rolnictva. Již roku 1875 (rok před vydáním požárního zákona) se spolek usnesl, že bude ze svých hospodářských přebytků kupovat hasičské stříkačky a ty (dle § 32 svých stanov) půjčovat obcím, jež založí požární sbor. Ještě v témže roce bylo zakoupeno 5 stříkaček, ke každé 200 m hadic, výstroj a výzbroj pro 16 členů.Úspěch spolku vedl k tomu, že založil již roku 1875 samostatnou hasičskou župu. Následuje založení Místního dobrovolného hasičského sboru ve Spech (1875), kde na přání Václava Vojnara, předsedy spolku, přidělilo ředitelství v roce 1876 jednu čtyřkolovou ruční stříkačku. Poněvadž hasičských sborů bylo tehdy na venkově málo, přihlásilo se
do sboru ve Spech dosti členů z Běstvin, Křovic, Zákraví, Pulic a Vršovky.
O mnoho let později v roce 1903 byla tato župa největší v Čechách, měla 137 sborů a 3689 členů.
stříkačka.JPG
Hasičárna Spy

Hasičárna Spy

Jste hasič?

SDH SPY (48 | 25%)
JINÉ SDH (85 | 45%)
NEjsem hasič (33 | 18%)
ŽHÁŘ :-) (22 | 12%)

Děláme to protože nás to baví

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one