Jan Paluchník

Jan Paluchník

Nové Město nad Metují - Spy
Na Drahách 37, 549 01 Spy

e-mail: gio.p@seznam.cz
mob: 775 157 748
zde se nachází odkaz na stránky e-shopu s vybraným kvalitním nářadím pro hasiče
Protože je mě líto vymazat všechny již neaktuální informace a fotografie založil jsem tyto stránky kde se budu snažit vše archivovat.

HASIČI SPY založeno 1875/1876

VZÁJEMNĚ POJIŠŤOVACÍ SPOLEK PROTI OHNI SE SÍDLEM VE SPY založeno 1871 - 1897

pro usmání

pro usmání

Kuřárna, sklad benzínu a hasicí přístroj na jednom místě v jednom pražském provozu.
topná sezóna - údržba komínu

(vyjmuto z Vyhlášky č.111 o čištění komínů)

§ 3
Povinnosti správce objektu a uživatele spotřebičů paliv
(1) Správce objektu, v němž jsou zapojeny spotřebiče paliv
do komínových průduchů, je povinen:
a) umožnit kominickému podniku řádné čistění a kontrolu komínů, zejména volný a bezpečný přístup ke komínům, k jejich čisticím zařízením a spotřebičům paliv,
b) připravit nádoby z nehořlavého materiálu na ukládání sazí a ostatních tuhých částí ze sběrací části komínových průduchů (dále jen "saze"),
c) odstranit závady komínů a spotřebičů paliv, které byly zjištěny kominickým podnikem při čistění, kontrole nebo zkoušení komínů, a to ve lhůtě dohodnuté s kominickým podnikem; nedojde-li k dohodě, určí lhůtu k odstranění závad místní národní výbor,
d) zajistit, aby se nepoužívalo komínů a spotřebičů paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící bezpečnému užívání, a to až do jejího odstranění,
e) zajistit, aby ve spolupráci s kominickým podnikem byly nepoužívané komínové průduchy uzavřeny a označeny v místech čistění,
f) opatřit v dohodě s kominickým podnikem u objektu, kde to vyžaduje, stavební situace, orientační náčrtek všech vymetacích otvorů a zajistit, aby byl k dosažení; toto ustanovení se nevztahuje na vlastníky rodinných a rekreačních domků a chat,
g) u přepažených komínů odstranit nahromaděné saze vysunutím uzávěrky nejméně jednou za dva měsíce,
h) požádat kominický podnik o zkoušení komínů před připojením jakéhokoliv spotřebiče paliv ke komínu, před změnou otopného zařízení na ústřední nebo etážové vytápění a před změnou druhu paliva.
(2) Za bezpečný provoz spotřebiče paliv odpovídá jeho uživatel, který je povinen:
a) ohlásit správci objektu nové připojení spotřebiče paliv ke komínu, popřípadě trvalé odstranění spotřebiče paliv; dojde-li k odstranění spotřebiče paliv, je uživatel povinen těsně uzavřít sopouch,
b) plnit povinnosti uložené v odstavci 1 písm. a), c), d) a h), pokud se týkají spotřebičů paliv umístěných v bytě a nebytových prostorech, které užívá.


Lhůty pro čištění komínů
(1) Čistění komínů, popřípadě kontrola jejich stavu (§ 4 odst. 1), se provádí za rok nejméně:
a) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná 1 do výkonu 50 kW šestkrát, 2 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
b) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná 1 do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát, 2 do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát, 3 s výkonem nad 50 kW čtyřikrát;
c) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou.
(2) Saze nahromaděné ve sběrací části komínových průduchů se musí vybírat z komínů od spotřebičů paliv s výkonem nad 50 kW při každém jejich čistění, saze z ostatních komínů nejméně jedenkrát za rok.
(3) Vyžaduje-li to požární bezpečnost, ochrana zdraví nebo životního prostředí anebo hospodárnost ve spotřebě paliv, je povinen kominický podnik po dohodě s místním národním výborem provádět čistění komínů častěji.
(4) Kominický podnik je povinen oznámit správci objektu nejpozději při prvním čistění komínů po dni nabytí účinnosti této vyhlášky, v jakých lhůtách bude v objektu prováděno čistění (odstavec 1).
(5) Na základě požadavků místního národního výboru dohodne s ním kominický podnik dny v měsíci, kdy bude provádět čistění komínů v obci, popřípadě v jednotlivých jejich částech. Místní národní výbor o tom vyrozumí občany, popřípadě organizace způsobem v místě obvyklým.
§ 7
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministra vnitra č. 159/1954 Ú.l., o čistění komínů, ve znění vyhlášky č. 159/1957 Ú.l.
§ 8
Nařízení vlády č. 91/2010

Další informace z oblasti bezpečnosti a prevence Vám rád vysvětlí
Radek Pruš - preventista sdh Spy
Hasičárna Spy

Hasičárna Spy

Jste hasič?

SDH SPY (48 | 25%)
JINÉ SDH (85 | 45%)
NEjsem hasič (33 | 18%)
ŽHÁŘ :-) (22 | 12%)

Děláme to protože nás to baví

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one